Dữ liệu 2: Khu sản xuất thuốc hiệu lực cao đầu tiên tại Việt Nam