EU-GMP của chúng tôi được công bố trên website của DAV!

Đã 4 năm kể từ khi Adamed Pharma S.A trở thành cổ đông lớn của Davipharm.

4 năm làm việc cực kỳ vất vả và trải qua những khoảng thời gian rất thử thách, được hỗ trợ bởi những khoản đầu tư lớn, nhưng chúng tôi đã làm được.

Với việc Davipharm nằm trong danh sách một số ít nhà sản xuất thuốc trong nước đạt tiêu chuẩn EU-GMP, cánh cửa mở rộng hơn cho chúng tôi.